תקנון האתר

תנאי הצטרפות ל"LOVE דווקא"  (23.12.15)

  1. כללי
   1. השימוש ב"LOVEדווקא"ובתכנים המוצגים בו (להלן: "האתר" ו/או "התוכן" בהתאמה) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש (להלן: "התנאים"). אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש בפורטל מהווה הסכמה לכל התנאים הכלולים בו.
   2. התנאים יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין שותפות "LOVE דווקא"[1] (להלן: "השותפות").
   3. האתר הינו רשת חברתית נגישה המאפשרת לחבריה לתקשר עם חברים קיימים וחדשים. על ידי השימוש באתר, הנך מסכים/מה לפעול לפי התנאים. אם ברצונך להצטרף כחבר/ה באתר, אנא קרא/י תנאים אלו וציין/ני את הסכמתך על ידי הרשמה לאתר לפי ההנחיות. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם.
   4. הסכם זה מפרט את התנאים המחייבים את החברים והמשתמשים באתר. מנהל האתר רשאי לעדכן את תנאי ההסכם מעת לעת ושינויים אלה יחייבו את כל החברים והמשתמשים באתר.
   5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.
   6. במסגרת התנאים:נא לבחור בקפדנות את המידע שתציג באתר. אסור להציג באתר תמונות שיכללו אלימות, עירום או נושאים שיש בהם כדי לפגוע. השותפות לא תהיה אחראית למידע שיוצג על ידי חברים אחרים באתר שעלול לכלול חומר לא מדויק, לא מתאים או פוגע.
    1. "גולש/ת" - משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו.
    2. "השותפות" - משמעה, לרבות מנהליה, עובדיה, וכל מי מטעמה.
    3. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
   7. השותפות שומרת לעצמו את הזכות לדחות, לסרב או להסיר חומר שמועלה על ידך וכן להגביל או למנוע גישה שלך לחלקים באתר. השותפות לא תהיה אחראית לנזקים או לטענות בקשר להשתתפותך בפעילויות ובאירועים מחוץ לאתר אשר יוזמים חברים ו/או עמותות ו/או ארגונים ו/או כל גוף אחר באתר.
   8. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.
   9. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של השותפות או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של השותפות או נציג מוסמך מטעמה.
   10. אם אינך מסכים לתנאי השירות, אנא אל תירשם לשירות. התנאים של הסכם זה נתונים לשינוי ע"י צוות האתר בכל עת, וייכנסו לתוקף מיד בסמוך לאחר מתן הודעה, או עם פרסום גרסה עדכנית של ההסכם באתר.

 

  1. קניין רוחני

 

   1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או איור הנכללים בו הינם של השותפות ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לשותפות הרשאה להשתמש בהם במסגרתו. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, השותפות הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן: "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת השותפות.
   2. למניעת ספק, מובהר בזה, כי השותפות אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם(Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני.
   3. במקרה של פרסומים מסחריים או כל צורה אחרת של פנייה בעלת אופי שיווקי ו/או מסחרי על ידי חברים באתר, השותפות תהיה רשאית להסירם מנתוני הפרופיל והפעילות ללא הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות תהיה רשאית לנקוט צעדים משפטיים נגד שימוש בלתי חוקי ו/או לא מוסמך באתר.

 

  1. תכני גולשים

 

   1. כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות ותכני וידאו ואודיו בבלוגים ו/או באלבומים ו/או בחדרי צ'אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ו/או למי מן השירותים (להלן: "תכני גולשים"), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.
   2. כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר.
   3. הגולש מצהיר, כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר. הגולש מתחייב, כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לשותפות.
   4. הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים (כהגדרתם להלן).
   5. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות.
   6. כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007.
   7. הגולש מתחייב לפטור את השותפות באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים באתר.
   8. בנוסף לאמור לעיל, מתחייב הגולש לפצות ולשפות את השותפות בגין כל נזק, הפסד, אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לשותפות והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים באתר וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של השותפות והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי השותפות בקשר עם התכנים האמורים.

 

  1. הגבלת אחריות

 

   1. השותפות אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי השותפות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל השותפות, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
   2. אספקת השירותים ע"י השותפות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והשותפות אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
   3. השותפות אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.
   4. השותפות אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של השותפות והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בפורומים ו/או בבלוגים ו/או בצ'אטים ו/או באלבומים ו/או בכל שירות אחר של השותפות, ברבים. כמו כן, השותפות אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.
   5. המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל טעויות, אי-דיוקים ו/או שגיאות. כמו כן נערכים כל העת שינויים במידע שבאתר והשותפות ו/או ספקיה השונים רשאים בכל עת להכניס שינויים באתר.
   6. הגולש מצהיר, כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של השותפות הוא באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות ו/או לקבצים אחרים שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.
   7. הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של השותפות תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לשותפות נזקים (לעיל ולהלן: "התכנים האסורים").
   8. השותפות אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים, השותפות שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, השותפות שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. השותפות אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים, אליהם קיים קישור(Links) מתוך האתר. השותפות אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
   9. כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים בפורטל ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
   10. במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, והשותפות לא תהא צד להתקשרות. השותפות אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
   11. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי השותפות בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים בפורטל, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד השותפות ו/או כנגד מי מטעמה.
   12. פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר על ידי השותפות, לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של השותפות לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
   13. השותפות אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מין ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
   14. היה והשותפות ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על השותפות.
   15. בשום נסיבות לא תחול על השותפות ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לשותפות או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

 

  1. מידע מסחרי

 

   1. השותפות אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. השותפות אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, השותפות שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.
   2. השותפות לא תבדוק את התכנים המפורסמים במודעות המופיעות באתר, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, השותפות אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד השותפות ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, השותפות שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

 

  1. הגנת הפרטיות

 

   1. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שהשותפות תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. השותפות רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של השותפות.
   2. השותפות מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השותפות שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה ו/או עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין השותפות, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש, ו/או במקרה שהשותפות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של השותפות עם צד שלישי כלשהו.
   3. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי. עוד ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים כאמור בסעיף זה ישמרו במאגר המידע של השותפות וכי השותפות תהא רשאית לעשות בהם שימוש לצורך, אספקת שירותים פיננסיים, גבייה, דיוור ישיר ויצירת קשר, הנפקת תעודות אלקטרוניות, מחקר, מתן שירות לקוחות, מתן שירותים רפואיים ופרה רפואיים, ניהול מאגר מכח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות.

 

  1. דברי פרסומת

 

   1. בגלישה באתר ובשימוש בשירותים וכל עוד לא הודעת לשותפות אחרת, הרי שהנך מסכים כי השותפות תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדוא"לשלך. אם אינך מסכים לכך עליך להודיע על כך בכתב לשותפות.
   2. הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק"). מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לשותפות בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.
   3. כל עוד לא ביטלת את הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, הרי שהשותפות תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטיהם של משתמשים רשומים ו/או להעביר את פרטיהם של משתמשים רשומים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי העשוי להיות רלוונטי לגביהם, בין באימייל, בין במסרונים(SMS) ובין בדרכים אחרות, בין חומרים שהמשתמש הרשום יבחר לקבל על ידי שירשם לשירות במקום הייעודי בפורטל, ובין חומרים שהשותפות ו/או צדדים שלישיים יבחרו להעביר למשתמש הרשום. משתמש רשום שאינו מעוניין בכך, יוכל לבטל אופציה זו בעת הרישום כמשתמש רשום.

 

  1. שירות אהבה וזוגיות

 

   1. השירות נועד, בין היתר, להעמיד לרשותך אמצעי המפגיש בין שני מבוגרים. לפיכך קטינים אינם רשאים להשתמש ו/או להירשם לשירות ובוגרים אינם רשאים ליצור קשר אסור על - פי חוק עם קטינים. אתה תהיה אחראי אישית לכל קשר אשר ייוצר בינך ובין משתמש אחר בשירות. האתר אינו יכול לבדוק את המידע אשר יימסר על ידי המשתמשים בשירות והוא לא יהיה אחראי למידע כאמור, לקשר שייווצר בעקבותיו או להמלצות שיינתנו ליצירת הקשר, אף אם יינתנו על ידי האתר.

 

  1. ניתוק, הפסקה ושינויים

 

   1. השותפות רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים ו/או לחסום גולש/ים ספציפי ו/או לנתק אותו מחשבון המשתמש שלו בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול, לדעת השותפות, לגרום להפרעה ו/או הטרדה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, לדעת השותפות, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים ו/או באופן בלתי ראוי אחר.
   2. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על השותפות אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
   3. השותפות תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים אתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

  1. הצהרות והתחייבויות הגולשים

 

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי השותפות כדלקמן:

   1. כי הוא בן 18 לפחות וכי המידע אותו סיפק לשותפות בתהליך ההרשמה הינו אמיתי ומדויק;
   2. לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
   3. לא להציק לגולשים אחרים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות;
   4. לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידו לפורומים ו/או לאלבומים ו/או לכל שירות אחר של השותפות, חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה, הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
   5. כי הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולשים, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הווידאו ועל התמונות המועלות לאתר;
   6. כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של השותפות, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא מייפה את כוחה של השותפות להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית השותפות לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
   7. כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידו לאתר בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן שהועלה;
   8. לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;
   9. לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעותSMSשלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן - רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;
   10. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים באתר;
   11. לא להטריד גולשים אחרים באתר, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
   12. לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
   13. לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה.
   14. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
   15. לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
   16. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
   17. לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון;
   18. לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר באתר, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התנאים;
   19. לא להשתמש בשירותים של השותפות לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
   20. להשתמש בשירותים בהתאם לתנאים, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לו, מעת לעת, ע"י השותפות;
   21. לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms), ואנדלים (Vandals)יישומים מזיקים(Malicious Applications)  וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;
   22. לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים;
   23. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
   24. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
   25. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
   26. לא להפנות לכל קישור(link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה;
   27. לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות (אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי השותפות, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לו ע"י השותפות, אלא אם קיבל את הסכמת השותפות לכך, מראש ובכתב.
   28. גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, והשותפות תהיה רשאית, מבלי לפגוע בזכויותיה האחרות, לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי השותפות ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
   29. הגולש יפצה וישפה את השותפות מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לשותפות ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של השותפות, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי השותפות בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

 

 

  1. הדין החל וסמכות השיפוט

 

   1. דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.
   2. בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר תוכל לפנות לשותפות.


 

קראתי תקנון זה ואני מסכים/מה ומאשר את כל הסעיפים הכלולים בו. 

תנאים אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אבל הם מופנים לשני המינים באופן שווה.

 

 

 

 

[1] שותפות "LOVE דווקא" הינה שותפות של אמיר נתן – "אביליקו", דני גרמייז וענת סגל.

LOVE דווקא - פנאי והכרויות (גם) לאנשים עם מוגבלות

LOVE דווקא הוא אתר פנאי והכרויות לאנשים עם ובלי מוגבלות. אנו מאפשרים לאנשים להכיר, לאהוב ולבלות, עם ולצד המגבלות. באתר אנו מייחדים מדור מיוחד לשאלות ותשובות בנושאי זוגיות, יחסים, מיניות ומוגבלות שמופעל על ידי צוות מומחים ממרכז "רעות דלת פתוחה". בנוסף לכך, אנו מציעים שלל פעילויות פנאי מותאמות ונגישות בשיתוף עמותות וארגונים שונים להעשרת חיי החברה, להכרות עם אנשים אחרים, להעשרה אישית ולהרחבת המעגל החברתי ועולם הפנאי.